سری 700 جاذب ترکیبات کلراید

وجود ترکیبات کلراید در جریان های مختلف میتواند باعث خوردگی، رسوب نمک های آمونیوم در برج های stabilizer، شیر ها، مبدل ها، کمپرسور ها و سیستم های سوختی شود. از این رو حذف کلر از جریان های هیدروکربنی یکی از ضروری ترین فرآیندهای هر واحد ایزومرازیسیون و بخصوص واحد های ریفرمینگ است. در این زمینه گهرسرام با ارائه جاذب هایی برپایه آلومینای فعال توانسته است تا برای حذف کراید از جریان های مختلف هیدروکربن ها به طور موثر اقدام نماید. آلومینای فعال جاذبی ایده آل برای حذف ترکیبات کلراید از جریان های نفتا، گاز طبیعی، هیدروژن، نیتروژن، آمونیاک، کربن مونواکسید،کربن دی اکسید و سایر گاز های خوراک واحد های پتروشیمی است.

2019-07-29T10:45:18+04:30