محصولات

محصولات2019-12-11T15:42:42+03:30

اکتیوالومینااکتیو آلومینا

جذب رطوبت از جریان های مختلف

جاذب جیوهجاذب جیوه

حذف موثر جیوه تا مقادیر بسیار ناچیز

مولکولارسیو 3Aمولکولارسیو 3A

برای حذف رطوبت تا مقادیر بسیار اندک

مولکولارسیو 4Aمولکولارسیو 4A

حذف آب، CO2، آمونیاک و… تا مقادیر ppm

مولکولارسیو 5Aمولکولارسیو 5A

جذب آب، CO2, H2S و… از جریان های خوراک

جاذب گوگردجاذب گوگرد

کاهش خوردگی تجهیزات و مسمومیت کاتالیست

جاذب کلرجاذب کلر

جذب H.Cl و… از جریان های خوراک

جاذب ارسینجاذب آرسین و فسفین

افزایش راندمان و طول عمر کاتالیست

مولکولارسیو 13Xمولکولارسیو 13X

تصفیه و پالایش جریان های هیدروکربنی

بازیابی گوگردکاتالیست بازیابی گوگرد

افزایش میزان بازیابی گوگرد در فرآیند Claus

کاتالیست گازکاتالیست tail gas

حذف CO2, H2S از گاز دنباله

کاتالیستکاتالیست EDC

برای تولید ونیل کلراید در واکنش oxychlorination

سرامیک بالسرامیک بال

در سایز های مختلف 1/8، 1/4، 1/2 و 1 اینچی

پکینگپکینگ

انواع پرکن های استیل ضد اسید

کرین مولکولارسیوکربن مولکولارسیو

برای تولید نیتروژن در فرآیند PSA